Používame vlastné súbory cookies spoločne s cookies tretích strán, aby sme Váš zážitok a naše služby robili lepšími, a to vďaka analýze Vášho pohybu po našej webovej stránke. Ak budete pokračovať v prezeraní stránky, znamená to, že súhlasíte s podmienkami jej použitia.

0940 798 452   info@kids-teenagers.sk


OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Objednávka tovaru.Zákazník si môže v internetovom obchode objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnený symbol nákupného košíka. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými, platobnými a reklamačnými podmienkami. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.
 2. Dodacie podmienky .

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh, veľkosť, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru,
  ·   dodať všetku dokumentáciu  potrebnú k správnemu používaniu a ošetrovaniu výrobku,
  ·   dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:
·   oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,
·   oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri    objednávaní tovaru,
·   za poškodenie zásielky zavinené poštou,
·   prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Kupujúci sa zaväzuje:
·  objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov,
·  zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platných obchodno–reklamačných podmienok platných v deň odoslania  objednávky,
·   v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti,
·  v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 1. Dodacie lehoty. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Objednávka bude potvrdená do 24 hodín od obdržania elektronickou formou. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade, resp., ak tovar ešte nebol vypredaný, alebo tak ako je uvedené pri jednotlivom druhu tovaru
 2. Poštovné a balnéje účtované podľa spôsobu doručenia a výšky objednávky:

Slovenská pošta  3,50 €

Kuriér GLS           3,50 €

Doprava pri objednávke nad 50,- €  - zdarma

 

 1. Vrátenie tovaru a peňazí: Zákazník má právo na vrátenie tovaru do 14 dní bez udania dôvodu. Ak Vám tovar, ktorý ste si objednali nevyhovuje, jednoducho nám ho zašlite späť na adresu:  KIDS-TEENAGERS.SK s.r.o., Ivana Bottova, COBURGOVA 18, 917 02 TRNAVA,  spolu s písomným odstúpením od kúpnej zmluvy a dokladom o zaplatení /faktúra/.
  Za každý vrátený tovar Vám zašleme späť peniaze, prevodom na Váš osobný účet.  Peniaze budú  vrátené v lehote  maximálne  14 dní od doručenia tovaru.

ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ - LEGISLATÍVNE PODMIENKY.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 102/2014 Z.z.. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu prevádzky predávajúceho, e-mailom na adrese: info@kids-teenagers.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

Tovar prosíme zasielať späť:

 • nepoužívaný
 • nepoškodený
 • kompletný (vrátane príbalového letáku, visačiek a pod.)
 • spolu s dokladom o kúpe
 • pokiaľ možno v pôvodnom obale

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vaš bankový účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

 

 1. Zrušenie - storno objednávky: Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 24 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu na adresu info@kids-teenagers.skalebo písomne na adresu sídla spoločnosti. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky. Objednávku je možné stornovať e-mailom, alebo písomnou formou. Právne účinky stornovania objednávky nastávajú doručením oznámia prevádzkovateľa kupujúcemu e-mailom alebo poštou o akceptovaní stornovania objednávky.

V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 6. týchto Obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 20% z celkovej ceny objednávky.

Kúpnu cenu tovaru pri stornovaní objednávky v prípade, že už bola uhradená,  Vám vrátime do 14 dní po akceptovaní stornovania objednávky na Vami určený bankový účet.

 1. Reklamácia tovaru- záručná doba Na tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 2 roky a začína plynúť dňom prebratia tovaru. Reklamácia tovaru sa riadi podľa platného reklamačného poriadku.

 

 1. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti GLS a Slovenskej pošty, pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

 

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov V zmysle vyššie uvedeného zákona v znení neskorších predpisov vydáva spoločnosť KIDS-TEENAGERS.SK.sro nasledovný

REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým kupujúceho informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovarov.

 Vymedzenie pojmov:

 1. A) Predávajúci: KIDS-TEENAGERS.SK s.r.o., Račianska 88B, 83102 Bratislava-Nové Mesto
  B)  Spotrebiteľ: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky cez internetový obchod  pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
 2. C)  Reklamácia: uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.
 3. D)  Vybavenie reklamácie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, jej odôvodnené zamietnutie, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo písomná výzva na prevzatie plnenia.

Článok I.

Právo na uplatnenie reklamácie

 1. Ak sa vyskytne u kúpeného tovaru vada, má občan právo túto vadu reklamovať.
 2. Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho použitia, opotrebenia, či nesprávneho používania, prípadne nesprávneho zásahu.
 3. Predávajúci  nezodpovedá za vady:
  -      ktoré si kupujúci spôsobil sám (napr. nevhodné pracovné podmienky, nesprávne skladovanie, manipulácia a pod. inak ako predpisuje výrobca)
  -      spôsobené vyššou mocou (živelné pohromy a pod.).
 4. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby kupujúci zaslal reklamovaný tovar na adresu spoločnosti.
 5. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

  Článok II.

Miesto a uplatnenie reklamácie

 1. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu výhradne doručením reklamovaného tovaru prostredníctvom pošty. O reklamácii je potrebné zaslať informatívny e-mail na adresu info@kids-teenagers.sk.

Článok III.

Práva a zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.
 3. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 4. Svoje právo za zodpovednosť za vady musí spotrebiteľ uplatniť bez zbytočného odkladu.
 5. V prípade výskytu odstrániteľnej vady sa doba od uplatnenia práva na odstránenie vady po okamžik, kedy je spotrebiteľ povinný tovar prevziať, do záručnej doby nezapočítava.
 6. Ak sa vybaví reklamácia spotrebiteľa výmenou vadného tovaru za nový, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.
 7. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Článok IV.

Odstrániteľné vady

 1. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom by ich výskytom alebo odstránením neutrpel vzhľad a kvalita tovaru. Lehota odstránenia vady je 30 kalendárnych dní.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Článok V.

Neodstrániteľné vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné vady, ale  kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 3. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

  Článok VI.

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2021

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov od 1.2.2016

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm - See more at: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/2519/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/povinnosti-eshop-2016.xhtml#sthash.xqVsL02k.dpuf

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NzIzMTNkMj